No, you cant have ur ball back

When I was a kid, I used to love football, I’ve watched a lot of games,  a lot of popular players, and big stadiums. once I dreamed  that I had a ball from Santiago Bernabeu  that was given by Barcelona player Ronaldinho Gaúcho that had his signature on it, so when I woke up I started to train myself so my dad buy me a ticket to the games, after many years of training I’ve become an athletic  which led me to that stadium after becoming 16 I started to play for money, in a small team that had financial assist from Red bull company and helped us to big stadiums, after a long time when I started to watch Santiago Bernabeu games, and Barcelona had a game the legendary athlete was there too, as I said gaùcho was also there and he played perfectly good and I had a front seat behind their other team goals so if I was lucky enough I could catch the ball he shot and get his signature. After the match started the game was rough players were tired and needed a break.  the match ended 0-0  it was finals so they choose not penalties, as usual,  they took the golden ball.     That ball had all the players’ signatures.  If players were in the game that shiny ball of my life And that ball I wanted was in that game. The game started. Messi was new he had a ball with going straight to their goals he passed a player then another then shot straight goals but the other team was lucky they had a good goalkeeper who saved their ball after about 20 minutes gaùcho had a ball with him.  He wanted to shoot into the goals but he missed  and the ball was highly speeded coming towards me  when I tried to catch that ball for a moment I didn’t feel my hands, it seems like I broke my hand trying to catch that ball, I was going to hospital with that shiny ball in my hands  the judges wanted to take it back and I rejected their demand  but they took it anyway. I was depressed, mad, sad, all of the above, but then I heard screams out there. And someone knocked at my door, it was Ronaldinho Gaúcho with my dad and that golden ball in their hands

our visit to Artsakh

hello everyone,   as i said we visited Artsakh, you may call it a city  but its heaven on earth. Artsakh is one of the most old places that people lived on, and it has many  different and unique places that made two countries fight for.  when they see artsakh from up their gonna see only tree’s and mountains, cause the place has alot care and alot love people gave to this place.     people dont cut tree’s to warm up   they take the old trunks and bushes   to keep them self warm and satisfied from cold outside       the weather aint that hot but sometimes its very cold, you dont feel that cold but it might get you a flue  because the weather changes, which makes human get cold .

we visited many churches, we saw Tigranakert’s  fortress which had a story from ninth to twelve century   we lived in Stepanakert, their main city, we saw Hadrut, and we saw Tigranakert, we ate their main food  (jengyalov hats)   bread with differents greens that cow dont eat,  they used this method in easter  so they dont eat meat and gain strength

the bred contains 20 different greens to taste   these greens have unique taste in artsakh   people from different nations  come to just take a taste of that,   after that lets talk about their people,     some say that artsakh and armenia have alot mutual stuff  but honestly they hate each other   they hate the fact that they fight together for Artsakh to keep away from Azerbaijan   but anyways they are polite to others    yes its a village  and they have the same attitude as villagers thats why be aware when ur buying stuff from them.

now lets talk about their school that we visited.     the school was beautiful  from outside and inside    they even had handmade paintings   they showed us that they might be small but they have the quality that every one who owns school dreams of. they had about 500 students from all classes totally.

after that we visited another school in hadrut that we had one night there  the school was big  and learners were alot   and the school which we visited had art section that we had interests on they did different things that they call art.      They used wood, glue, and water paints to do a unique statue   by using glue they do models to cut wood with  after that they painted it with colors to make it beautiful    our school had the same art section but we used different methods to create art         they had unique people with unique looks   they had bright blue eyes    i think every one would want to have these types of eyes    and people aren’t that easy to talk with because this country had lived wars for 3 decades    we had stops every were that show’d us how much this place is different,     after that before we come back to yerevan we visited Goris,   the moving bridge that every one was scared of.  the bridge had length of 200 meters and height of 3 km   high

and it moves alot   thats why its one of the most known place that tourusts wanna try   that place has other stuff to know about     the place is also know as city of caves     in many centuries ago people lived there and had issues with food     the food wasnt enough   it cause hounger for years that people were forced to keep their children inside caves and lock for ever            so they die without having to live like that anymore

okay lets be away from these sad stories       lets talk about the roads,     its too long around 300 km just to get to artsakh province  soo thats why had stops,

thank you for reading it    and sorry for bieng to long.

Rashid Zakeri

Գործնական աշխատանք

Դո՛ւրս գրել տեքստում եղած թվականները, որոշե՛լ գրության
ձևը (արաբական թվանշաններով, այբուբենի տառերով և այլն)։ Թվականները
գրել բառերով և նշե՛լ տեսակները։ Դո՛ւրս գրել նաև թվականներով
կազմված բառերը (գոյական, ածական)։

Զվարթնոց. Վաղարշապատի Ս. Գրիգոր. վաղ միջնադարի հայկական ճարտարապետության
հուշարձան Արարատյան դաշտում՝ Էջմիածնից 3 կմ հարավ։
Ըստ հայ պատմիչների վկայության և պահպանված հունարեն արձանագրության՝
կառուցել է Ներսես Գ Իշխանցի (Շինող) հայոց կաթողիկոսը, և նրա գահակալության
տարիներից էլ՝ 641-661, արտածվում է Զվարթնոցի կառուցման ժամանակը։
Ըստ Մովսես Կաղանկատվացու՝ Զվարթնոցը օծվել է 652-ին։ Թ. Թորամանյանի
կարծիքով շինարարությունը սկսվել է 643-ին և հիմնականում ավարտվել 652-ին։
Զվարթնոցը կանգուն է եղել մինչև X դ. վերջը. ավերման պատճառի մասին մեզ
հայտնի պատմական աղբյուրները լռում են։ Ըստ պեղված նյութերի՝ նախքան
Զվարթնոցը այստեղ եղել են հնագույն և IV-V դդ. կառույցներ։ Տեղանքի ցածրիկ,
շրջանաձև բլրակը պարագծով շրջապատված է յոթաստիճան բազմանիստ հենապատով
(բացի հարավարևմտյան մասից, ուր պալատն է)՝ կազմելով սալահատակ
պատվանդան, որի կենտրոնում կառուցվել է տաճարը։ 1905-ին Թ. Թորամանյանը
ստեղծեց Զվարթնոցի գիտական վերակազմությունը։ Ըստ պահպանված
հատակաձևի և այդ վերակազմության՝ կառույցի ծավալատարածական հորինվածքի
կորիզը քառակոնքն է, որը ցածում շրջապատված է երկհարկ պարարկյալ
սրահով (տրամագիծը՝ 35,75 մ), իսկ վերևում՝ կիպ պարփակված գլանային պատով։
Կիսագմբեթ, հիմնական առանցքներով խաչաձև տեղադրված 4 կոնքերը
միմյանց են կապվում բարդ կտրվածքի, զանգվածեղ, վերևում կամարակապ մայր
մույթերով՝ գմբեթակիր քառակուսին, որից անցումը թմբուկի բոլորակին իրականացված
է առագաստների միջոցով։ Կոնքերը, բացի արևելյանից, որը հոծ է և ամփոփում
է բեմը, իրենց ստորին մասում սյունակազմ են (6-ական սյուն, տրամագիծը՝
0,6 մ)։ Սյուներն ավարտվում են կողովաձև, խոյազարդ խոյակներով և
միմյանց կապվում կամարներով։
Ըստ «Հայկական սովետական հանրագիտարանի»

3-երեք
641-661 թթ- վեց հարյուր քառասունմեկից վեց հարյուր վաթսունմեկ թվականներ
652- վեց հարյուր հիսուներկու
643- վեց հարյուր քառասուներեք
X-տասներորդ
IV-V- չորրորդից հինգորորդ
1905- հազար ինը հարյուր հինգ
35.75- երեսունհինգ ամբողջ յոթանասունհինգ
4- չորս
6-ական- վեցական
0.6- զրո ամբողջ վեց

. Գրե՛լ բառերով։
9-ինը
12-տասներկու
99-իննսունինը
50-հիսուն
60-վաթսուն
70-յոթանասուն
80-ութսուն
100-հարյուր
1938-հազար ինը հարյուր երեսունութ
II-երկրորդ
III-երրորդ
IV-չորրորդ

 .Ո՞ր շարքի բոլոր թվականներն են կազմությամբ պարզ
(արմատական):
1. տասնինը, երեսուն, ինը
2. քառասուն, մեկ, հազար
3. յոթ, միլիարդ, հարյուր
4. տասը, երկու, տասնմեկ
5. ինը, միլիարդ, քսանչորս
6. տասնութ, քսանութ, հարյուր
7. տասնմեկ, երեսուն, երեք
8. տասը, երկու, տասնմեկ

April 15-19 Identify the goals of the major World War 1 participant countries.    1914 Two Allies in Europe The Third Union and Antanta set the stage for a war whose goals were imperialistic and unfair.

Germany sought to create a “Greater Germany” state in the center of Europe. Captured the colonies of France, Great Britain and Belgium. Take away Russia from Ukraine, Polish lands, dominate the Balkan peninsula and the Middle East. Germany’s ally Austro-Hungary has set a task to seize Slavonic states with Germany, capture Serbia, Montenegro, Polish lands within Russia, to dominate the Andriatic, Black Sea and Aegean seas. Italy sought to take away the Austro-Honduras from the northern shores of the Andriatic Sea, Albania, the lands in Asia Minor, the Aegean islands, and dominate the Mediterranean Sea.
The Ottoman Empire has set a task to divide Russia, occupying East Armenia, Georgia, the entire Caucasus, the Crimea, Central Asia, and Iran, the Iranian Ataturk. The Young Turks, who were in power, wanted to develop Pan-Turkism with these occupations, one of the goals of which was the mass destruction of Armenians.
Britain was aiming to strengthen the integrity of its colonial empire and defeat Germany. In addition, Britain was planning to take over the Ottoman Empire, occupy Mesopotamia, Palestine, and Arabia and to strengthen itself in Egypt. France wanted it not only to return Elzas and Lorraine in 1871, but also to capture the left shore of the richest Rhine. France also aimed at seizing Syria, other Arab lands, Cilicia and German colonies. Russia sought to defeat Germany and Austria-Hungary to split the Ottoman Empire, to divide the Bosporus and the Gardanel Straits, Western Armenia to reach the Mediterranean Sea. Russia also included the Gallia conquest within the Austro-Hungarian territory. Japan was intended to seize not only the German colonies in the Pacific but also to dominate China.
Some participating countries of the World War I were participating in the liberation of their country. They were Serbia, Montenegro, Armenia and so on.

2. Identify the consequences of the First World War,
a) in respect of human losses;
The correct size of human losses is difficult to determine. But if in rough numbers, about ten million soldiers were killed in the war, about thirty million civilians were killed. Additionally, some 20 million people have been wounded and miserable, and nine million children have lost their parents and families. The number of captives reached three million, and the migrants were about ten million. After these tragedies, the daily lives of three generations of people broke down, the number of criminals increased, the number of addicts and drug addicts.
b) in terms of material losses;
The First World War brought a variety of material losses. For example, about $ 240 billion was spent on ammunition and ammunition, which in turn caused damage to $ 350 billion. The cost of war was one third of the wealth of the participating countries. There were also cultural losses, one of which was not rebuilt. For example, the Germans destroyed the city of Louvain, Belgium, which was considered a museum of cultural values.

April 8-12. Armenian government and inner build

Armenia became independent from the Soviet Union on 28 May 1918 as the First Republic of Armenia. After the First Republic collapsed on 2 December 1920, it was absorbed into the Soviet Union and became part of the Transcaucasian SFSR. The TSFSR dissolved in 1936 and Armenia became a constituent republic of the Soviet Union known as the Armenian SSR.

The population of Armenia voted overwhelmingly for independence in a September 1991 referendum, followed by a presidential election in October 1991 that gave 83% of the vote to Levon Ter-Petrosyan. Ter-Petrosyan had been elected head of government in 1990, when the National Democratic Union party defeated the Armenian Communist Party. Ter-Petrosyan was re-elected in 1996. Following public demonstrations against Ter-Petrosyan’s policies on Nagorno-Karabakh, the President resigned in January 1998 and was replaced by Prime Minister Robert Kocharyan, who was elected President in March 1998. Following the assassination in Parliament of Prime Minister Vazgen Sargsyan and parliament Speaker Karen Demirchyan and six other officials, on 27 October 1999, a period of political instability ensued during which an opposition headed by elements of the former Armenian National Movement government attempted unsuccessfully to force Kocharyan to resign. Kocharyan was successful in riding out the unrest. In May 2000, Andranik Margaryan replaced Aram Sargsyan as Prime Minister.

Kocharyan’s re-election as president in 2003 was followed by widespread allegations of ballot-rigging. He went on to propose controversial constitutional amendments on the role of parliament. These were rejected in a referendum the following May at the same time as parliamentary elections which left Kocharyan’s party in a very powerful position in parliament. There were mounting calls for the President’s resignation in early 2004 with thousands of demonstrators taking to the streets in support of demands for a referendum of confidence in him.

The unicameral parliament (also called the National Assembly) is dominated by a coalition, called “Unity” (Miasnutyun), between the Republican and Peoples Parties and the Agro-Technical Peoples Union, aided by numerous independents. Dashnaksutyun, which was outlawed by Ter-Petrosyan in 1995–96 but legalized again after Ter-Petrosyan resigned, also usually supports the government. A new party, the Republic Party, is headed by ex-Prime Minister Aram Sargsyan, brother of Vazgen Sargsyan, and has become the primary voice of the opposition, which also includes the Armenian Communist Party, the National Unity party of Artashes Geghamyan, and elements of the former Ter-Petrosyan government.

The Government of Armenia’s stated aim is to build a Western-style parliamentary democracy as the basis of its form of government. However, international observers have questioned the fairness of Armenia’s parliamentary and presidential elections and constitutional referendum since 1995, citing polling deficiencies, lack of cooperation by the Electoral Commission, and poor maintenance of electoral lists and polling places. For the most part however, Armenia is considered one of the more pro-democratic nations in the Commonwealth of Independent States. Observers noted, though, that opposition parties and candidates have been able to mount credible campaigns and proper polling procedures have been generally followed. Elections since 1998 have represented an improvement in terms of both fairness and efficiency, although they are still considered to have fallen short of international standards. The new constitution of 1995 greatly expanded the powers of the executive branch and gives it much more influence over the judiciary and municipal officials.

The observance of human rights in Armenia is uneven and is marked by shortcomings. Police brutality allegedly still goes largely unreported, while observers note that defendants are often beaten to extract confessions and are denied visits from relatives and lawyers. Public demonstrations usually take place without government interference, though one rally in November 2000 by an opposition party was followed by the arrest and imprisonment for a month of its organizer. Freedom of religion is not always protected under existing law. Nontraditional churches, especially the Jehovah’s Witnesses, have been subjected to harassment, sometimes violently. All churches apart from the Armenian Apostolic Church must register with the government, and proselytizing was forbidden by law, though since 1997 the government has pursued more moderate policies. The government’s policy toward conscientious objection is in transition, as part of Armenia’s accession to the Council of Europe. Most of Armenia’s ethnic Azeri population was deported in 1988–1989 and remain refugees, largely in Azerbaijan. Armenia’s record on discrimination toward the few remaining national minorities is generally good. The government does not restrict internal or international travel. Although freedom of the press and speech are guaranteed, the government maintains its monopoly over television and radio broadcasting.

April 1-8 Identify the causes of two military-political blocs in Europe. List the participating countries.

Francis did not agree with the defeat of the French-Prussian war and the loss of Elsac and Lorraine. In Germany, Bismarck sought to defeat France once more. Russia was against it because it did not want to have a strong possession in its neighborhood. Austria-Hungary had the goal of spreading its influence in the Balkan countries, which impeded Russia. In northern Africa there were also controversies between France and Italy. Bismarck created a powerful military alliance with Germany, Austria, Hungary and Italy in 1879-1883 after the failure of an agreement with Russia on the French issue. Unlike France and Britain in 1904, created an “external consensus” shorter than French in Antanta, and in 1907, Russia joined the Antanta. While Britain was conducting a “brilliant isolation policy”, but due to powerful Germany, she was afraid to lose her treasures as a cause for rapprochement between France and Great Britain.
The three-party alliance and the triumphant union, Antanta’s competition, eventually led to the global war.

2. What were the main causes of wars in the new century? What was the nature of the wars? Bring examples.
In the new era, the causes of the war were single, there were wars that were aimed at the liberation of the nation. The War of 1921-1832 took place in the Greeks, thanks to which the Greeks became the first people to be freed from the Ottoman yoke.
The wars of the new era are Napoleonic wars called the Revolutionary War that Napoleon has led to with different European states.
1828-1829 one of the Russian-Turkish wars took place, in which Russians had great success and intensified the Turks.
The first Balkan war, in which Bulgaria, Greece, Serbia, Montenegro, and on the other hand, participated in the Ottoman Empire. The war took place between 1912 and 1913, when the states sought to take the lands they consider to be the Ottoman Empire. That war ended with the London Treaty.
The main reasons for the wars of modern time were the occupation of new lands by states, the liberation of the alien yoke, the protection of the colonial influence, the economic influence of the states.

No, you can’t have your ball back